Skip to content

A 15 metres d’alçada

  • by

Un dia, el senyor Blanc em convida al seu espai.
Jo accedeixo, i en visitar-lo em mostra com camina en línia recta des d’un punt A fins a un punt B, situat a uns metres d’A. Evidentment, no entenc el motiu de la meva visita, cada dia veig gent que camina d’un punt a l’altre al meu voltant, quina pèrdua de temps.
Al cap d’uns dies, davant la seva insistència el visito de nou. Aquest cop el senyor Blanc ha situat entre A i B un fil d’acer a uns 10 cm. d’alçada. I, de nou, recorre el trajecte de A a B, però aquest cop ho fa per damunt del fil. Ha aconseguit creuar sense tocar en cap moment el terra, tot un treball tècnic, sí senyor. Em pregunto si jo en seria capaç. Amb una mica de pràctica, perquè no?
Un dies més tard el fil es troba ja a cinquanta centímetres del terra, i el senyor Blanc segueix fent el seu trajecte de A a B a través del seu fil d’acer, prestant atenció a cada moviment del seu cos, a cada petit desplaçament del fil, a cada petit canvi en el vent, però amb la mateixa tranquilitat que el primer dia que el vaig visitar, quan simplement em va ensenyar com caminava entre els dos punts. Quant de temps li haurà costat poder-ho fer?
Temps més tard en avisar-me de nou, acudeixo a la visita amb interès. El cable està ja a cinc metres d’alçada, i una xarxa protectora el separa de l’impacte. De nou, passa de A a B. I la xarxa, intacta.
Poc més tard treu la xarxa i recorre de nou el seu trajecte, a cinc metres d’alçada.
Un temps més tard, en veure caminar algú pel carrer, sento la necessitat de veure el senyor Blanc. En visitar-lo el cable està ja a quinze metres, i cap xarxa el separa d’una mort segura. Puc veure la seva silueta immòbil en el punt A. No aconsegueixo veure gaire més que una silueta, però tota ella sembla mirar atentament a B, sentint l’aire dibuixant-la en l’espai. El temps s’ha aturat.
I, de nou, comença el seu trajecte. Tranquilament, atent al seu cos, al fil i al vent creua en direcció a B. De sobte s’atura, corregeix amb el seu braç la posició i segueix endavant. S’atura de nou, i una passa enrera. Desplaça el seu pes a l’esquerra per a resguardar-se del vent. Avança de nou. Un tensió envaeix el meu cos, i no puc evitar acompanyar cada moviment del seu cos, com si amb la mirada pogués sostenir-lo en cas d’error, com si fos jo qui camines allí dalt. Quan arriba al final del seu recorregut un gran alleujament i una felicitat enormes buiden tota la tensió acumulada en el trajecte.
Després d’aquell dia, no he pogut deixar de visitar-lo assiduament. No sabria dir exactament perquè. M’agrada sentir el vertigen com si fos jo el d’allí dalt, sabent que al final arribarà l’alleujament, la felicitat. I tornaré a casa, lluny del risc, sabent que jo he estat a quinze metres d’alçada.

Perquè de vegades vaig al teatre i em fan pagar per veure gent caminant pel terra?

CASTELLANO

Un día, el señor Blanco me invita a su espacio.
Yo accedo, y en visitarlo me muestra como anda en línea recta desde un punto A hasta un punto B, situado a unos metros de A. Evidentemente, no entiendo el motivo de mi visita, cada día veo gente que camina de un punto a otro a mi alrededor, qué pérdida de tiempo.
Al cabo de unos días, ante su insistencia lo visito de nuevo. Esta vez el señor Blanco ha situado entre A y B un hilo de acero a unos 10 cm. de altura. Y, de nuevo, recorre el trayecto de A a B, pero esta vez lo hace por encima del hilo. Ha conseguido cruzar sin tocar en ningún momento el suelo, todo un trabajo técnico, sí señor. Me pregunto si yo sería capaz. Con un poco de práctica, porque no?
Un días más tarde el hilo se encuentra ya a cincuenta centímetros del suelo, y el señor Blanco sigue haciendo su trayecto de A a B a través de su hilo de acero, prestando atención a cada movimiento de su cuerpo, a cada pequeño desplazamiento del hilo, a cada pequeño cambio en el viento, pero con la misma tranquilidad que el primer día que lo visité, cuando simplemente me enseñó como caminaba entre los dos puntos. ¿Cuánto tiempo le habrá costado poder hacerlo?
Tiempo más tarde en avisarme de nuevo, acudo a la visita con interés. El cable está ya a cinco metros de altura, y una red protectora lo separa del impacto. De nuevo, pasa de A a B. Y la red, intacta.
Poco más tarde saca la red y recorre de nuevo su trayecto, a cinco metros de altura.
Un tiempo más tarde, al ver caminar alguien por la calle, siento la necesidad de ver el señor Blanco. En visitarlo el cable está ya a quince metros, y ninguna red lo separa de una muerte segura. Puedo ver su silueta inmóvil en el punto A. No consigo ver mucho más que una silueta, pero toda ella parece mirar atentamente a B, sintiendo el aire dibujando en el espacio. El tiempo se ha detenido.
Y, de nuevo, comienza su trayecto. Tranquilamente, atento a su cuerpo, al hilo y al viento cruza en dirección a B. De pronto se detiene, corrige con su brazo la posición y sigue adelante. Se detiene de nuevo, y un paso atrás. Desplaza su peso a la izquierda para resguardarse del viento. Avanza de nuevo. Un tensión invade mi cuerpo, y no puedo evitar acompañar cada movimiento de su cuerpo, como si con la mirada pudiera sostenerlo en caso de error, como si fuera yo quien andas allí arriba. Cuando llega al final de su recorrido un gran alivio y una felicidad enormes vacían toda la tensión acumulada en el trayecto.
Después de aquel día, no he podido dejar de visitarlo asiduamente. No sabría decir exactamente porque. Me gusta sentir el vértigo como si fuera yo el de allí arriba, sabiendo que al final llegará el alivio, la felicidad. Y volveré a casa, lejos del riesgo, sabiendo que yo he estado en quince metros de altura.
Porque a veces voy al teatro y me hacen pagar por ver gente caminando por el suelo?