Skip to content

La partitura del tauró

  • by

Imagineu que esteu a mar obert, nedant sense res al voltant, només aigua. Mireu on mireu només aigua. Onades i paisatges blaus que canvien a cada moment, que fan impossible distingir un punt d’un altre, fins a esdevenir només aigua. I tu, sol, enmig. Miris on miris, estàs sol, i no tens ni la més remota idea de quina és la direcció adequada. I finalment, res té sentit.

Així em sento de vegades al teatre, quan, al cap d’uns moments d’haver començat la funció ja només hi ha paraules, paraules, paraules. Un oceà de paraules que m’envolten i que deixen de tenir sentit. Ja només són sons difícils de distingir els uns dels altres, que de tant en tant adopten alguna forma amb sentit, una lleu onada que torna a desaparèixer al cap d’uns instants. I sembla que em diguin: construeixis vostè el seu mar!

Hi ha qui per transformar aquest mar de sons en alguna cosa amb sentit treballa el text com si fos un iceberg. Fan un treball d’anàlisi gegantí que els permet entendre tot el que hi ha al text, i fins i tot de vegades el que no hi és. I com els iceberg, la major part del treball de text que fan roman amagat sota aquest mar de paraules, ajudant a l’actor a fer surar aquesta massa de sentit i fer-la arribar al públic, però no necessàriament permetent-li anar més enllà.

Veure una massa de gel flotant no provoca una relació emotiva amb ella més enllà de l’admiració de la seva possible bellesa, les dimensions o el color. Ens produiria una emoció similar veure’n un reportatge per televisió. Es tracta d’una resposta a una relació controlada i unidireccional. Cal que algú ens digui que a sota hi ha molt més gel perquè aquesta realitat ens sigui desvetllada i ens provoqui alguna cosa més profunda.
En aquest tipus de treball cal una justificació extra per part del públic, i un treball d’admiració i desxifratge del treball de l’actor per entendre de manera lògica la situació i que, més tard, ens pugui provocar alguna cosa més, producte de l’anàlisi més que de l’acte teatral en si mateix.

Però què succeeix quan veiem l’aleta d’un tauró? En aquest cas sabem perfectament que a sota hi ha alguna cosa més, i de ben segur que la nostra relació emotiva sorgeix per si sola, no ens cal fer res per crear-la, ni ens cal un esforç ni un desig per a aconseguir trobar-la, simplement apareix i ens atrapa. Som públic actiu, i reaccionem activament a la imatge, no treballem per crear-la ni ampliar-la. És una relació bidireccional i, per tant, el control sobre la mateixa és compartit i relatiu.

La relació emotiva creada en aquesta ocasió és diferent a la que apareix al contemplar un iceberg. En la primera relació estem en una posició de seguretat, ens deixem admirar per la imatge. En la segona el que ens atrapa és la nostra relació amb la imatge, i l’impacte sobre nosaltres és d’una profunditat diferent.

El treball d’un actor amb el text ha d’anar cap aquesta direcció. El text és l’inici i el fi. Però entre inici i fi cal un trajecte, cal un procés. En aquest procés podem crear un fons que ens ajudi simplement a transmetre la idea, o crear un fons que visqui en el text i transmeti no només la idea, sinó que provoqui una resposta emotiva en el públic, li permeti estar viu i treure’n la seva pròpia vivència.

No podem plantejar-nos el text com un de sol. El text és una partitura a quatre veus on sovint només hi apareixen els forte de cadascuna d’elles. És tasca de l’actor crear la línia completa de cadascuna d’elles, sense que una predomini sobre la resta, conservant cada forte marcat en la partitura original i fent que l’harmonia entre veus no es trenqui en cap moment.

CASTELLANO

Imaginad que estáis en mar abierto, nadando sin nada alrededor, sólo agua. Miréis donde miréis tan sólo agua. Olas y paisajes azules que cambian a cada momento, que hacen imposible distinguir un punto de otro, hasta convertirse en nada más que agua. Y tú, solo, en medio. Mires donde mires, estás solo, y no tienes ni la más remota idea de cuál es la dirección adecuada. Y finalmente, nada tiene sentido.
Así me siento a veces en el teatro, cuando, al cabo de unos instantes de haber comenzado la función ya sólo hay palabras, palabras, palabras. Un océano de palabras que me rodean y que dejan de tener sentido. Ya sólo son sonidos difíciles de distinguir unos de otros, que de vez en cuando adoptan alguna forma con sentido, una leve ola que vuelve a desaparecer al cabo de unos instantes. Y parece que me digan: construya usted su mar!
Hay quien para transformar este mar de sonidos en algo con sentido trabaja el texto como si fuera un iceberg. Hacen un trabajo de análisis gigantesco que les permite entender todo lo que hay en el texto, e incluso a veces lo que no está. Y como los iceberg, la mayor parte del trabajo de texto que hacen permanece escondido bajo este mar de palabras, ayudando al actor a hacer flotar esta masa de sentido y hacerla llegar al público, pero no necesariamente permitiéndole ir más allá.
Ver una masa de hielo flotante no provoca una relación emotiva con ella más allá del admiración de su posible belleza, dimensiones o color. Nos produciría una emoción similar ver un reportaje por televisión. Se trata de una respuesta a una relación controlada y unidireccional. Es necesario que alguien nos diga que abajo hay mucho más hielo para que esta realidad nos sea desvelada y nos provoque algo más profundo.En este tipo de trabajo hay una justificación extra por parte del público, y un trabajo de admiración y descifrado del trabajo del actor para entender de manera lógica la situación y que, más tarde, nos pueda provocar algo más, producto del análisis más que del acto teatral en sí mismo.
Pero qué sucede cuando vemos la aleta de un tiburón? En este caso sabemos perfectamente que debajo hay algo más, y seguro que nuestra relación emotiva surge por sí sola, no necesitamos hacer nada para crearla, ni nos hace falta un esfuerzo ni un deseo para conseguir encontrarla, simplemente aparece y nos atrapa. Somos público activo y reaccionamos activamente a la imagen, no trabajamos para crearla ni ampliarla. Es una relación bidireccional y, por tanto, el control sobre la misma es compartido y relativo.
La relación emotiva creada en esta ocasión es diferente a la que aparece en contemplar un iceberg. En la primera relación estamos en una posición de seguridad, nos dejamos admirar por la imagen. En la segunda lo que nos atrapa es nuestra relación con la imagen y el impacto sobre nosotros es de una profundidad diferente.
El trabajo de un actor con el texto debe ir en esta dirección. El texto es el inicio y el fin. Pero entre inicio y fin hay un trayecto, hay un proceso. En este proceso podemos crear un fondo que nos ayude simplemente a transmitir la idea, o crear un fondo que viva en el texto y transmita no sólo la idea, sino que provoque una respuesta emotiva en el público, le permita estar vivo y sacar su propia vivencia.
No podemos plantearnos el texto como uno solo. El texto es una partitura a cuatro voces donde a menudo sólo aparecen los forte de cada una de ellas. Es tarea del actor crear la línea completa de cada una de ellas, sin que una predomine sobre el resto, conservando cada forte marcado en la partitura original y haciendo que la armonía entre voces no se rompa en ningún momento.